Kiểm tra nhiệt độ các thiết bị bao gồm:

 • Bypass diode, điểm nhiệt nóng & pin lỗi
 • Hot Spot, Cell, Junction box
 • Module – String
 • Combiner Box, Inverter

Kiểm tra các lỗi ngoại quan và kiểm tra mỗi thành phần cell bao gồm:

 • Hidden Crack – Broken Cell – Scratch
 • Grid Line Fault – Hot Spot Attenuation
 • Internal Defects – Welding with Faults
 • Black Core Solar Cell – PID
 • Solar Cells are Mixed

Kiểm tra các thành phần ảnh hưởng hiệu suất chuỗi pin theo điều kiện chuẩn (STC) bao gồm:

 • Voc measurements (STC)
 • Isc measurements (STC)
 • Pmax measurements (STC)
 • Impp measurements (STC)
 • Vmpp measurements (STC)
 • Fill Factor
 • Đường cong đặc tuyến I-V